THIẾT KẾ, DÀN TRANG TẠP CHÍ, BÁO NỘI BỘ

16/10/2017

Click chuột vào tiêu đề để xem các sản phẩm thiết kế nhiều hơn 

Thiết kế, dàn trang cho tạp chí nội bộ thường niên KLF

Thiết kế bìa báo cáo thường niên, sách